Giải thể Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phố Việt Trì

Ngày 8/9, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 2254/QĐ-UBND về việc giải thể Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phố Việt Trì trực thuộc UBND thành phố Việt Trì.

Theo đó, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phố Việt Trì hoàn thành các thủ tục bàn giao và chấm dứt hoạt động trước ngày 1/10/2021.

Giao cho các đơn vị: UBND thành phố Việt Trì – Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức bàn giao nhân sự, tài chính, tài sản, chuyển giao hồ sơ cán bộ, viên chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phố Việt Trì về đơn vị tiếp nhận theo quy định. Bố trí công tác đối với 15 viên chức theo quy định… Chỉ đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phố Việt Trì thực hiện các công việc bàn giao theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo Phối hợp với các đơn vị liên quan, chỉ đạo việc bàn giao học sinh và hồ sơ liên quan đến quản lý hoạt động giảng dạy giáo dục thường xuyên cho các đơn vị tiếp nhận theo quy định.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan, chỉ đạo việc bàn giao học viên và hồ sơ liên quan đến quản lý hoạt động đào tạo nghề cho đơn vị tiếp nhận theo quy định.

Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phố Việt Trì – chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, sổ sách, tài chính, tài sản,… để phục vụ công tác bàn giao.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Thanh Ba, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh và Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ tiếp nhận học sinh, học viên, hồ sơ có liên quan, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo đối với học sinh, học viên và quản lý hồ sơ theo quy định…

Nguồn: http://baophutho.vn/giao-duc/202109/giai-the-trung-tam-giao-duc-nghe-nghiep-giao-duc-thuong-xuyen-thanh-pho-viet-tri-179415